What do you call an Italian hooker?

What do you call an Italian hooker?

A pasta-tute.

Leave a Comment